ZGLOSZENIE | MISS CZEKOLADY | GALERIA 2010 | MISS POLONIA 2012
>> Regulamin konkursu -

. Strona główna
. ZGLOSZENIE
. MISS CZEKOLADY
. Kontakt. O Wyborach / DE / ENG
. Informacje dla prasy
. Organizator
. Patronat honorowy
. Sponsorzy
. Partnerzy
. Choreografia
. Regulamin konkursu

. Media o konkursie
. Finalistki
. Galeria
SPONSORZY
urzad marszalkowski
 nicolesmall
 pkpsmall
 eurocomfortsmall
 ewelinapng
 pkpsoksmall
 era
 mewastyl
 anglart
 dfnetsmall
 hotelgroclin
 klub22small
 club5small
 mimoza
 nowinka
 


REGULAMIN KONKURSU


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1/ Organizatorem Międzynarodowego Konkursu "Miss Świata Parowozów" jest Wydawnictwo Fortes z siedzibą w Wolsztynie. Współorganizatorami są:
Statrostwo Powiatowe w Wolsztynie, Urząd Miejski w Wolsztynie.
2/ Z organizatorem konkursu mogą współpracować osoby prawne i osoby fizyczne, które zawrą stosowne umowy z FORTES, bądź też zostaną zaproszone do współpracy. Dla ważności umowy o współpracy konieczne jest zachowanie formy pisemnej.
3/ Użycie nazwy konkursu oraz znaku firmowego konkursu, zwłaszcza w celach reklamowych lub handlowych, wymaga stosownej zgody Organizatora konkursu oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy.
4/ Naruszenie niniejszego regulaminu, w tym również przekroczenie ustalonych terminów obowiązujących w poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności, zaś kandydatki wyłonione z takiej eliminacji nie mogą być dopuszczone do dalszych etapów konkursu.
5/ Laureatki konkursu finałowego oraz wszystkie laureatki konkursów regionalnych muszą mieścić się w przedziale wiekowym 16-24 lat i być pannami.
6/ Decyzje Organizatora konkursu i Jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki konkursu z niniejszym regulaminem. Uczestniczka po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie pisemnej.

II ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU

1/ Międzynarodowy konkurs "Miss Świata Parowozów" ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie.
2/ W toku konkursu wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły:
MISS ŚWIATA PAROWOZÓW' 2008
II i III MISS ŚWIATA PAROWOZÓW' 2008
a także
MISS ŚWIATA PAROWOZÓW FOTO 2008, MISS ŚWIATA PAROWOZÓW PUBLICZNOŚCI' 2008 (Finał wyborów Miss Świata Parowozów publiczności 2008 odbędą się w dniu 5 lipca. Głosowanie na kandydatki będzie się odbywało przy pomocy sms-ów.
MISS ŚWIATA PAROWOZÓW INTERNETU 2008 (wybory Miss Świata Parowozów 2008 Internetu odbędą się w dniach od 15 czerwca do 30 czerwca 2008 r.
Głosowanie na kandydatki będzie się odbywało przy pomocy sms-ów.)
3/ FORTES zastrzega sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów, jeżeli ilość nagród pozaregulaminowych będzie większa, niż ilość tytułów głównych.
4/ Każdy pozaregulaminowy tytuł komplementarny wyłoniony podczas konkursów regionalnych musi być uzgodniony z Wydawnictwem Fortes.

IV ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIE

1/ Eliminacje odbędą się w dniu ............czerwca 2008 r. w Poznaniu w Agencji Fashion Models na Os. 1000 - lecia 30. Eliminacja ogólnopolska ma na celu wyłonienie kandydatek do finału.
2/ Do eliminacji ogólnopolskich przystępują:
a/ Kandydatki wyłonione w ramach castingów lub konkursów regionalnych
a/ Kandydatki zgłoszone z eliminacji środowiskowych, których organizatorzy nie organizują konkursów regionalnych
b/ Kandydatki z eliminacji organizowanych przez FORTES i przez partnerów, którzy podpisali stosowne umowy z organizatorem konkursu
c/ Kandydatki-uczestniczki konkursu, które zostały wyłonione w eliminacjach internetowych
3/ Kwalifikowanie uczestniczek eliminacji ogólnopolskich do finału następuje w wyniku głosowania jury
4/ Jurorzy głosują przydzielając jeden punkt jako "tak" tym uczestniczkom, które ich zdaniem winny się znaleźć w finale.
5/ Liczbę uczestniczek finału zakwalifikowanych z eliminacji ogólnopolskich ustala jury eliminacji wspólnie z FORTES.
6/ Kandydatki uczestniczą w eliminacjach ogólnopolskich na własny koszt.
7/ Do eliminacji ogólnopolskich mogą przystąpić również kandydatki z konkursów regionalnych wskazane przez FORTES na zasadzie tzw. " zielonej karty "

VI FINAŁ

1/ Finał Międzynarodowego Konkursu Miss Świata Parowozów' 2008 odbędzie się 5 lipca 2008 r. o godzinie 18.30 w Wolsztynie (woj. Wielkopolskie)
2/ Finał konkursu poprzedza zgrupowanie przygotowawcze w dniach: 30 czerwca-4 lipca w Wolsztynie
3/ Jury powołane przez FORTES wyłoni laureatki konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem oraz nastąpi ogłoszenie, która z finalistek otrzymała tytuł komplementarny

VII JURY

1/ Wyboru kandydatek kwalifikacji regionalnych, konkursów regionalnych, eliminacji ogólnopolskiej i finału dokonuje jury.
2/ Wyboru kandydatek konkursów i finału dokonuje jury na podstawie odrębnych regulaminów pracy jury.
3/ Skład jury kwalifikacji regionalnych i konkursów regionalnych ustala organizator konkursu regionalnego. W skład jury konkursu regionalnego wchodzi przedstawiciel FORTES bądź osoba wskazana przez FORTES.
4/ Udział w pracach jury jest honorowy.
5/ Skład jury konkursu finałowego powołuje FORTES.
6/ Głosem decydującym jest głos przewodniczącego jury.
7/ Szczegółowe zasady obrad jury konkursu finałowego określone są w odrębnym regulaminie pracy jury.

VIII WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

1/ Kandydatka zgłaszająca się do konkursu "Miss Świata Parowozów " musi spełniać następujące warunki:
- mieścić się w regulaminowym przedziale wiekowym 16 do 24 lat.
- uczyć się lub pracować
- być panną
2/ Wszystkie zakwalifikowane do finału kandydatki zobowiązane są do przestrzegania regulaminu pobytu na zgrupowaniach przygotowawczych ustalonego przez FORTES oraz przestrzegania umowy zawartej z FORTES.
3/ Kandydatki pokrywają następujące koszty uczestnictwa w konkursie, o ile organizator nie postanowi inaczej:
a/ kwalifikacja regionalna, konkursy regionalne, kwalifikacja ogólnopolska:
* koszty podróży
* koszty wyżywienia i zakwaterowania
* koszty przygotowania do prezentacji
b/ zgrupowanie przygotowawcze, finał:
* koszty podróży
4/ Każda z kandydatek zakwalifikowanych do konkursu regionalnego, eliminacji ogólnopolskich zobowiązana jest przygotować na własny koszt obuwie na wysokim obcasie /szpilki/ i kostium kąpielowy
7/ Organizator gwarantuje uczestniczkom finału:
* zakwaterowanie i wyżywienie podczas zgrupowania przygotowawczego do finału
*specjalistów potrzebnych do przygotowania prezentacji na scenie w koncercie finałowym.

IX NAGRODY

1/ MISS ŚWIATA PAROWOZÓW' 2008:korona, szarfa tytułowa.
2/ II,III, MISS ŚWIATA PAROWOZÓW' 2008: szarfy tytułowe.
3/ MISS ŚWIATA PAROWOZÓW FOTO' 2008-szarfa tytułowa
4/ MISS ŚWIATA PAROWOZÓW PUBLICZNOŚCI' 2008-szarfa tytułowa
7/ MISS ŚWIATA PAROWOZÓW INTERNETU' 2008- szarfa tytułowa

X NAGRODY POZAREGULAMINOWE

Organizator przewiduje przyznanie nagród nie objętych zasadami regulaminu. Nagrody te będą przydzielone laureatkom i finalistkom na zasadach uzgodnionych przez FORTES z fundatorami nagród.
Główny Organizator:
Właściciel Wydawnictwa Fortes
Artur Skorupiński
Wolsztyn dn. 1 stycznia 2008